ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖏᓂᖃᖅᐳᑦ ᓰᓐ ᑲᐅᓵᓐ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᓴᖏᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᑦ

September 30, 2015

shane-koyczan

ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᓂᑯ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᐳᖅ, ᓲᕐᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑳᓕᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓯᓚᑐᓂᕐᒥᒃ ᑐᓴᕈᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᐅᓪᓗᒥ ᑯᐃᒃᓵᓐ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᒥᓱᖏᑦᑐᓂᒃ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᓂᒃ. ᐊᒥᓱᓄᑦ, ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᕗᖅ ᐅᑯᓇᓂ: ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓚᖓᓂᒃ ᑎᖕᒥᖕᓃᑦᑐᒥᒃ, ᖃᓄᐃᑦᑑᓇᔭᖅᐸ? ᐅᖃᐅᔾᔨᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᑐᖓᓴᐃᔨᒥᓂᒃ ᓵᑦᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑎᒋᕙᒻᒪᖔᑕ ᓱᓕᔪᖅᓴᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐱᐅᔫᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖃᖅᑖᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ 8−ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᖕᒥᒃ ᓄᑲᑉᐱᐊᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕈᑎᖃᓕᓚᐅᕐᓂᖅ ᐊᒥᓲᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᓕᖕᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑐᑭᓕᐅᕈᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ.