ᓄᒫᓱᓐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᕿᒃᓵᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᔫᓐ 7-ᒥ, ᐅᓐᓄᑯᑦ 7:00-ᒥ

June 2, 2017

logo_content

ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓚᖓᔪᐃᑦ

ᓄᒫᓱᓐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᕿᒃᓵᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᓪᓗ
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃᓴᖏᓐᓂᒃ

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᓪᓗ
ᐱᖅᑲᑎᐊᓗᒋᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᓪᓗᓐᓃᑦ
ᐊᑦᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᔪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ
ᓇᓪᓕᒋᔭᒥᓂᖕ,
ᐱᖓᑦᑎᕐᒥ, ᔫᓐ 7-ᒥ, ᐅᓐᓄᑯᑦ 7:00-ᒥ
ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᐊᕐᕕᖓᑕ ᑲᑎᕝᕕᖓᓂ

ᐃᓄᓕᒫᑦ ᑭᓇᑯᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᑦ ᑐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᔪᑦ
ᐅᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᓵᔨᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ,
ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕗᖓ 975-3233