Inuusivut Anninaqtuq

ᐃᓅᓯᕗᑦ ᐊᓐᓂᓇᖅᑐᖅ (ᐃᓅᖃᑎᒌᖏᓐᓇᕐᓂᖅ) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᔪᐊᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ. ᓴᖅᑮᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒋᓚᐅᖅᑕᑎᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᓂᐊᖅᑕᑎᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᓂᐊᖅᑐᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂ, 2017−ᒥᓂᒃ 2022-ᒧᓄᑦ.

  ᐃᓅᓯᕗᑦ ᐊᓐᓂᓇᖅᑐᖅ 
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
PDF
1.3 MB
  ᐃᓅᓯᕗᑦ ᐊᓐᓂᓇᖅᑐᖅ 
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐ
PDF
1.4 MB
  ᐃᓅᓯᕗᑦ ᐊᓐᓂᓇᖅᑐᖅ 
ᐅᐃᕖ
PDF
1.4 MB
  ᐊᑦᑕᕐᓇᔭᐃᑯᑎ ᒪᓕᒐᐃᑦ
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐ
PDF
81 KB
  ᐊᒥᐊᒐᔅᓴᐃ
PDF
3 MB