ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ

ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᐅᒐᑎᒃ ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᑐᖓᕕᖃᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᒋᐊᖃᓕᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᔅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᒥᓱᐊᓘᓂᖏᓄᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᐸᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

logo_content

ᐃᓚᒌᒋᐊᓕᖅᓱᑎᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖓᕕᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᒥ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ/ᐳᑭᖅᑕᓕᒃᑯᓪᓗ ᐊᒥᓱᓪᓗ ᐊᓯᖏᑦ, ᓴᕿᑎᑎᓕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᒃ 2004−ᖑᑎᓪᓗᒍ.

2014/2015 −ᒥ, ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᓕᖅᑐᒍᑦ ᐊᒥᓱᒐᓴᖕᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂ:

  • ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖕᒥᓃᖅᑏᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᓯᒪᓕᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ
  • ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᐃᓪᓗ
  • ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓕᕐᓂᖅ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᓂᒃ ᓴᓐᓂᖓᔪᓖᑦ ᖁᓕᓂᒃ ᑭᖑᓕᕇᒃᑑᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖃᖏᑦᑐᓂᒃ/ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᕙᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ

ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ 2

  • ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ ᑎᑎᖃᖃᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ
  • ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖃᖏᑦᑐᓂᒃ/ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ
  • ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᐃᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖏᑦ ᐆᒃᑐᕋᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ
  • ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᓗᑎᒃ

ᐃᖕᒥᓃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐃᖕᒥᓃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᒦᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᖏᓐᓂ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᖑᑎᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᒋᔪᒪᓪᓚᕆᓕᖅᑕᕗᑦ.

ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᖅ ᓯᑎᐱᕆ 10-ᖑᓕᕌᖓᑦ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐃᖕᒥᓂᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᔪᖅ/ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᒪᐃᓐᓂ.

ᐊᑏᑐᖅ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᕐᓂᐊᖅᐳᓯ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕈᕕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᖃᑦᑕᕈᒪᓇᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᕝᕕᑦᑎᓐᓂ.

 

ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖏᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ 2016-2019

ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖏᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ 2016-2019 – Inuktitut
PDF – 1.5MB
Strategic Plan for 2016-2019 – English
PDF – 1.6MB