ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᓂᒃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐆᒃᑐᕈᑎᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓂ ᖁᑭᐅᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᓪᓗᕆᐊᓇᑐᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ

January 24, 2018

logo_content

ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐃᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ

ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃᓴᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐆᒃᑐᕈᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓂ ᖁᑭᐅᓯᔭᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᑐᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐆᒃᑐᖁᔭᐅᕗᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐆᒃᑐᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᒪᔾᔨ 10, 2018-ᒥᒃ ᐆᒃᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᕈᔅᓯ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐆᒃᑐᕈᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᐱᔪᒪᓐᓂᕈᔅᓯ, ᐅᖃᕐᕕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕕᖓᑦ ᐅᕙᓂ 867-975-3233-ᒥ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖃᖅᑖᑲᐅᑎᒋᕕᖓᒍᑦ ᐅᕙᓂ embracelife@inuusiq.com

ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓂ ᖁᑭᐅᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᖅᑭᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᔭᓄᐊᕆ 22, 2018-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᔾᔨ 31, 2018-ᒥ. ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᖓᔪᖃᖓᓄᑦ ᖁᑭᐅᓯᔭᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᓕᓯᒃᑯᓐᓂᒃ.