ᕿᔅᓵᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᓄᕕᐱᕆ 21-ᒥ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ 7:00−ᒧᐊᖅᐸᑦ

November 14, 2017

logo_content

ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ

ᕿᔅᓵᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ

ᐃᓚᒌᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑎᐊᓗᒋᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᕿᔅᓵᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᕿᒪᑦᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᓇᓪᓕᒋᔭᒥᓄᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᑐᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥ, ᓄᕕᐱᕆ 21-ᒥ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑕᒫᓂ 7:00−ᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᒡᓗᕈᓯᖓᓂ ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ 124, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᑦᓯᐊᖅᐳᑦ ᑕᐃᑲᓂᓗ ᑕᒧᐊᑦᓴᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓵᔩᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᑦᓯᒃᑰᕈᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓇᖓᓐ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 975-3233