ᕿᔅᓵᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐊᒃᑑᐱᕆ 24-ᒥ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ 7:00−ᒧᐊᖅᐸᑦ

October 11, 2017

logo_content

ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ

ᕿᔅᓵᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ

ᐃᓚᒌᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑎᐊᓗᒋᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᕿᔅᓵᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᕿᒪᑦᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᓇᓪᓕᒋᔭᒥᓄᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᑐᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥ, ᐊᒃᑑᐱᕆ 24-ᒥ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ 7:00−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᒡᓗᕈᓯᖓᓂ ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ 124, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᑦᓯᐊᖅᐳᑦ
ᑕᒧᑦᓴᖃᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᑐᓵᔩᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᓱᑎᒃ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ,
ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 975-3233