single_need_help

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓚᖓ, ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕋᒪ/ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓕᕋᒪ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖕᒥᓃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓗᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᔪᓕᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᖏᔫᓗᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ. ᐃᓱᒪᓕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓃᓚᖓᓂᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᑎᓗᑎᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ.

PT_5922

ᐃᓱᒪᖃᓕᖅᐱᑦ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ?

ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ ᐅᓐᓄᐃᓐᓇᖅ ᓴᕿᓯᒪᓲᖑᖏᓚᖅ.

img_0087

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᐅᓪᓗᖃᑦᑎᐊᖏᑦᑐᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ

ᐃᓚᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᖃᑦᑎᐊᕐᓇᖅᐸᖏᒻᒪᑦ. ᐅᐃᒪᔮᖅᑕᐃᓕᒋᐊᕆᑦ. ᓴᑭᑦᑎᓯᒪᒋᐊᕐᓗᑎᑦ, ᒪᒃᐱᕐᓗᒋᒃ ᐊᒡᒐᑎᑦ ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᒥᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ. ᓴᒃᑯᐃᓗᑎᓐ. ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓗᑎᓐ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᒫᓐᓇᒧᐃᓐᓇᑯᓗᖕ ᐃᓕᖓᖕᒪᑦ, ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᓪᓗ ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᓈᒻᒪᒍᓐᓃᖅᐸᑦ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᖃᐅᒃᐸᐅᓕᕐᒥᒃᐸᑦ, ᐅᓪᓗᖓ ᐅᓗᒻᒥ ᐊᓂᒍᐊᓂᒃᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ.

PT_3611

ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐊᓐᓂᖅᑐᐃᕙᖕᓂᖅ

ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓕᖅᐸᑦᑐᒍᑦ ᐃᓗᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓗᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.

PT_6178

ᐱᑕᖃᕈᓃᕐᒪᑦ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᓄᒃ

ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖕᒦᓂᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ, ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᖏᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᖃᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᑎᓐᓄᑦ.

Unknown-1

ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐱᖃᑎᐊᓗᒋᔭᕐᓂᒃ/ᐱᖃᑎᒋᕙᒃᑕᕐᓂᒃ

ᐃᑲᔪᕈᓇᖅᑐᑎᑦ ᐱᑦᑎᐊᖃᑕᕐᓗᑎᑦ ᐱᖃᑎᐊᓗᖕᓂᒃ ᐱᖃᑎᒋᕙᒃᑕᕐᓂᒃ