ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓕᖅᑐᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᕆᖏᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓕ ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑐᑭᖃᑲᐅᑎᒋᖏᓐᓂᕗᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓚᐅᖏᓂᖓᓂᒃ.

Unknown-1

ᑕᒪᕐᒥᑲᓴᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖕᒥᓃᖅᐸᒃᑯᑦ ᑐᖁᔪᒪᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑐᑦ−ᐋᓐᓂᐊᕈᓐᓃᕈᒪᑐᐃᓐᓇᖅᐸᒃᑐᑦ. ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓯᒪᓂᖅ ᓴᕿᑦᑐᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒡᓗ. ᐃᓱᒪᖃᓕᕈᕕᑦ ᐱᖃᑎᐊᓗᒋᔭᐃᓪᓗᓐᓃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐃᓗᓐᓃᑦ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᖓᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᑲᑉᐱᐊᒋᔪᓐᓇᕋᕕᐅᒃ. ᑭᓯᐊᓂᓕᑦᑕᐅᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᖃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓅᔾᔪᑕᐅᖏᓐᓇᕈᓐᓇᕐᒥᖕᒪᑦ.

ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖃᖓᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᖕᒥᓃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᒡᔪᐊᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓂᒋᔭᖏᓃᓐᓂᖅ 1 ᒥᓕᔭᓐ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᐸᑦ ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᖅ ᐃᖕᒦᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ. ᓲᖅ ᓱᓇᐅᕙᓪᓗᓐᓃᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᑎᒍᑕᐅᕙᒃᑐᑦ? ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᓄᒫᓱᖕᓇᕐᓂᐊᓗᖕᒧᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᓐᓇᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗᓐᓃᑦ ᑎᑭᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓄᑦ, ᓴᐱᓕᖅᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗᓐᓂᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᖏᑦᑐᓄᑦ, ᐊᔪᕐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᓲᖅ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖕᒥᓃᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓱᓕᑎᑦᑎᕙᖕᒪᖔᑕ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓕᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃ ᐋᓐᓂᐊᓗᐊᒧᑦ ᐋᓐᓂᕐᓇᕈᑎᒋᔭᒥᓂᒃ, ᐊᓯᐊᒍᕐᕕᖃᕋᓱᒋᔪᓐᓃᖅᐸᒃᑐᖅ.

ᐃᖕᒥᓃᖅᐸᖕᓂᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓗᐊᓕᖅᑐᒥᒃ ᕿᒫᓯᒪᔾᔪᑕᐅᓇᓱᐊᖅᐸᒃᑐᖅ, ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᒥᓂᒃ, ᐊᔪᓕᖅᑕᒥᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᒃᑲᓐᓂᕈᒫᔪᓐᓃᕐᓂᖅ. ᑕᐅᑐᒍᓐᓃᕐᓇᕐᒪᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᓇᕐᕈᓂᕐᒥᒃ ᖀᒥᒍᓯᓕᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᓪᓗᓐᓃᒃ, ᓴᐱᓕᕐᓂᕐᒥᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᑑᓂᕐᒥᒃ, ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᐃᓕᓲᑦ ᐊᓯᖔᖏᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᔪᓐᓃᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᒥᓂᒃ, ᑐᖁᓂᐅᑉ ᐊᓯᐊᒍᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᒥᓂᒃ ᓄᖃᖓᖁᔨᒐᓗᐊᖅᓱᑎᒃ, ᑕᒪᕐᒥᒃᑲᓴᐃᑦ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑭᕋᕇᖅᑐᔮᖅᑐᓂᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᕙᒃᑐᑦ ᐅᐃᒪᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᓇᑭᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒥᓂᒃ. ᐊᓯᒃᓴᖃᖁᔨᒐᓗᐊᖅᓱᑎᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᓕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᑕᑯᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓯᒪᕙᒃᑐᑦ ᐊᓯᑕᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᒃᑰᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖕᒥᓃᖅᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅ

ᐃᖕᒥᓃᖅᕈᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᓯᓲᖑᔫᒐᓗᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᓕᖅᐸᖕᒪᑕ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᖃᓕᖃᓕᖅᐸᖕᒪᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᓚᓕᓂᕐᒥᓂᒃ. ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖕᒥᓂᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖅ, ᐃᓕᑕᖅᓯᓯᒪᓕᕈᕕᑦ ᐱᐅᓯᕆᔭᖏᓐᓂᒃ. ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓇᓱᒋᑦᑎᓕᕈᕕᑦ ᐃᓚᒋᔭᕐᓂᒃ ᐱᖃᑎᐊᓗᒋᔭᕐᓂᒡᓗᓐᓃᑦ, ᐃᖕᒥᓃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᖃᖓᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐊᓯᖔᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖔᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᓪᓗ ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓂᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒥᒃ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒥᒡᓗᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓗᑎᒃ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᔪᖃᖅᑐᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᖅᐸᑦ ᑐᖂᑎᔪᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᔪᒪᓂᕋᐃᓂᖅ ᐃᖕᒥᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᓕᕐᓗᓂᖅ, ᑎᑎᕋᕈᑎᖃᖅᐸᓕᕐᓗᓂᓗᓐᓃᑦ ᐊᒥᓱᐃᖅᓱᓂ ᑐᖁᓂᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑐᖁᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᓱᓂᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᒥᓂᒃ ᐃᖕᒥᓃᕈᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓂᖅ, ᓲᕐᓗ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᑐᖂᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐄᔭᒐᕐᓂᒃ/ᐋᖓᔭᓇᕐᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᐅᓯᕆᓕᕈᓂᒋᑦ ᑲᑉᐱᐊᓇᓗᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐳᑦ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᐃᓗᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᕙᒃᑕᒥᓂᒃ ᓈᒻᒪᒍᓐᓃᖅᓯᒪᓂᖃᕈᓂ, ᓲᕐᓗ ᓄᒫᓱᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖁᕕᐊᓱᓗᐊᓕᖃᑦᑕᕐᓂᖅ/ᓄᒫᓱᓗᐊᓕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑎᖅᑕᖅᐸᓕᖅᓱᓂ ᓈᒻᒪᒍᓐᓃᕈᑎᒋᓯᒪᓗᓂᐅᒃ, ᐃᒥᐊᓗᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓗᓐᓃᑦ, ᓯᕗᓂᐊᒍᓪᓗ ᐃᖕᒥᓃᕋᓱᐊᖅᓯᒪᓂᑰᒍᓂ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓃᖅᑐᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒍᓂ.

ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐸᖕᓂᖅ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᖃᓕᕈᓂ ᐃᓕᑕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓈᖅᑎᓐᓂᐊᖅᐸᐃᑦ. ᐃᓂᖅᑎᕈᑕᐅᒋᐊᑐᐃᓐᓇᖏᒻᒪᑦ ᐃᓄᒃ ᐃᓱᒪᖃᐃᓐᓇᓕᕈᓂ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ − ᕿᓄᒡᒍᑎᕙ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒥᓄᑦ.

ᓴᕿᐅᒪᖏᓐᓂᖅᓴᐅᕙᖕᒥᔪᖅ ᑭᓯᐊᓂᓕᑕᐅᖅ ᑕᐃᒫᑎᒋ ᓇᓕᒧᒋᔭᖏᓐᓂᒃᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᓴᐱᓕᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᓯᒪᖕᒪᑦ ᓴᐱᓕᖅᓯᒪᓂᖅ ᓴᖏᔫᓪᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᕆᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᐊᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖕᒥᓃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐱᓕᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕌᖓᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑕ “ᐊᔪᕐᓇᕆᑦᑎᐊᖅᑕᒥᓂᒃ” ᐃᒃᐱᒋᓕᕐᓂᖅ, ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᐸᓕᖅᓱᑎᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᔭᓂᒃ ᓱᕙᓕᑭᐊᖑᓕᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐅᖃᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ ᓱᓇᒥᒃ ᐱᑕᖃᕈᓃᕐᓂᖅ ᑎᖕᒥᓄᑦ ᓯᕗᒧᑦ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᒥᓂᒃ.

ᐊᓯᑕᖃᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᑕᕐᓇᕈᓐᓇᕐᒥᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᔪᖃᕐᓂᖅ ᐃᓚᖃᓲᖑᖕᒥᖕᒪᑕ ᐊᓯᕈᑳᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᔭᒥᓂᒃ ᐱᐅᓯᕐᒥᓂᒃ, ᐊᓯᖑᒃᑳᓪᓚᖃᑦᑕᖅᓱᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒋᑦ, ᐃᓄᖕᓃᑦᑐᓐᓇᑦᑎᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓄᖕᓃᑐᒪᔪᓐᓇᓕᐃᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᔪᓐᓇᐃᓐᓇᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᓕᖅᓱᑎᒃ ᐊᖏᕈᑎᖃᕈᓐᓇᐃᓕᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᑭᕋᖅᑐᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓄᑦ. ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓕᖅᑐᖅᑕᐅᖅ ᐃᓄᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᔪᓐᓇᐃᓕᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐅᓪᓗᑕᒫᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᕆᕙᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ, ᖁᔭᓈᖅᓯᒪᓕᕐᓗᓂ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᑕᐅᑐᒥᓂᒃ, ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᓂᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓗᓃ ᓯᓂᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.