ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖕᒥᓃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓗᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᔪᓕᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᖏᔫᓗᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ. ᐃᓱᒪᓕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓃᓚᖓᓂᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᑎᓗᑎᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ.

single_need_help

ᓲᖅ?

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᓈᒻᒪᒍᓃᖅᓯᒪᓂᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓕᖅᑐᑦ. ᓄᒫᓱᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒦᓕᖅᐸᒃᑐᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓄᒫᓱᖕᓂᐊᓗᖕᒦᖏᓐᓇᓕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓃᖅᐸᓪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓵᒃᓯᒪᖃᑦᑕᕈᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᖅ.

ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᑕᐅᑐᖃᓲᖑᖕᒪᑕ?

ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓈᒻᒪᒍᓐᓃᖅᓯᒪᕙᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᕆᕙᓚᐅᖅᑕᕋᓗᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕋᓱᒃᑲᓗᐊᕈᑎᒃ. ᑕᑯᓂᐊᕈᓐᓇᐃᓕᓲᖑᖕᒥᔪᑦ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᐱᖃᑎᐊᓗᒃᑯᒥᓂᒡᓗᓐᓂᑦ. ᑕᖃᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑐᐊᓘᔪᔮᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖁᕕᐊᓱᖕᓂᖃᕈᓐᓇᐃᓕᓗᑎᒃ. ᐃᒥᖃᑦᑕᓕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ, ᐱᐅᓯᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᐸᓚᐅᖏᑦᑎᐊᖅᑕᒥᓂᒃ. ᐅᖃᖃᑕᓕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᓲᕐᓗ ᒪᑯᓂᖓ, “ᓱᕙᓕᑭᐊᖅ”.

ᖃᓄᕐᓕ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕋᒪ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᕈᒪ?

ᐃᒪᐃᓐᓇᓕᖓᓕᕈᕕᑦ:

  • ᕿᑲᓯᔪᒪᓂᖅ ᐊᔪᓕᖅᓯᒪᔪᔮᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐱᓕᖅᓯᒪᓂᖅ
  • ᐃᓱᓘᑎᖃᓕᕐᓂᖅ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᓯᖕᓂᒡᓗᓐᓂᑦ
  • ᐃᓄᑑᓂᖅ ᐅᖃᕐᕕᒃᓴᖃᖏᓗᓂ

ᐃᒪᐃᓐᓇᐃᓕᖓᓕᐅᓚᐅᕈᕕᑦ:

  • ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓕᕈᕕᑦ
  • ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᓯᔪᒪᓕᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᒃ ᐊᓯᖕᓂᒃ (ᓲᕐᓗ ᐄᔭᕋᖅᑐᓚᖓᓂᖅ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᔾᔪᑎᖃᓕᕐᓂᖅ)
  • ᐃᖕᒥᓃᕋᓱᐊᖅᓯᒪᓕᕈᕕᑦ ᐃᓕᖕᓂᒡᓗᓐᓃᑦ ᐊᓐᓂᖅᓯᓯᒪᓕᕈᕕᑦ

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᖅᑐᑲᐅᑎᒋᓂᐊᐳᑎᓐ!

ᓇᓕᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ

ᐅᖃᕐᕕᒃᓴᖃᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓗᑎᑦ/ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐅᓇ ᓇᕿᓐᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᖃᐅᔨᒋᕕᒋᓂᐊᕋᕕᒃ ᐊᓯᖔᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ!

ᒪᒃᐱᒐᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑐᒧᑦ ᑲᔪᓯᓕ: ᐃᓱᒪᖃᓕᖅᐱᑦ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ?