other-eyes

ᖃᓂᒋᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᐃᓄᒃ ᐃᖕᒥᓃᕋᓱᐊᓚᐅᖅᓯᒫᕙ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᖕᒥᓃᓚᐅᖅᓯᒪᕙ? ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᖃᓂᒋᕙᓚᐅᖅᑖᒃᑲᓐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓃᖅᑐᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑦ. ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᑕᖃᖅᑐᓂᒃ ᓯᑕᒪᐃᑦ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᐃᓅᔪᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐊᑕᐅᓰᖅᓱᑎᒡᓗᓐᓃᑦ ᐃᖕᒥᓂᕋᓱᐊᖅᓯᒪᕗᑦ. ᑕᐃᒫᒃ ᐊᐱᕇᓐᓇᓲᖑᔪᖓ “ᓲᖅ/ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᖕᒥᓃᓚᐅᖅᐸ?” ᐊᒻᒪᑕᐅᖅ, ᐊᐱᖅᓱᐃᓐᓇᖃᑕᕐᒥᔪᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᓚᐅᕋᓗᐊᕐᒪᖔᕐᒪ ᓄᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ? ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓱᓕ ᑕᒫᓂᖃᑕᐅᓇᔭᖅᑑᒃ, ᓄᒫᓱᖕᓂᐊᓗᒃᑕᖃᕋᔭᖏᑦᑐᖅ, ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᒫᓱᓕᖅᓯᒪᔪᓂ. ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᔪᔮᕆᓕᖅᐳᖓ ᐅᕙᓐᓂᒃ, ᓄᒫᓱᓕᖅᓱᖓ ᕿᒃᓵᒃᓱᖓᓗ, ᑲᑉᐱᐊᓱᖃᑦᑕᖅᓱᖓᓗ ᖃᓂᒋᔭᕙᓚᕋᒃᑯ. ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᓕᖅᐸᒃᑐᖓ ᐃᖕᒥᓃᖅᑐᖃᖅᑐᒥᒃ ᐃᒪᐃᓕᖓᔪᓂᒃ, “ᖃᓄᕐᓕ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᓇᓂᓯᓇᔭᓚᐅᕈᓂ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᐅᖃᕐᕕᒃᓴᕆᔪᓇᕋᔭᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ, ᐃᖕᒥᓃᑐᐃᓐᓇᕋᔭᓚᐅᖅᐸ ᓱᓖ? ᐃᖕᒥᓃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦᑎᐊᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑭᐅᓕᖕᓂ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖏᑦᑐᓂ, ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑎᐅᔪᓂ, ᓄᓇᖃᑎᒌᖏᑦᑐᓂᓗ ᑭᒡᓕᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᖏᑦᑐᓂᒃ.

ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ ᓱᓕ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑐᔮᓚᐅᖏᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦᑎᐊᖅ. ᓈᒪᒃᓴᖏᑐᕕᓂᐅᒐᓗᐊᖅᓱᑎᒃ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒃ, ᐃᓛᖏᓛᒃ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒃ, ᐃᖕᒥᓃᓕᓚᐅᖅᐳᑦ. ᓇᓗᓇᖏᑦᑐᖅ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᕐᕕᒃᓴᖃᕈᒪᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐅᖃᕐᕕᒋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕋᓱᒋᔭᒥᓂᒃ. ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᓇᔭᕋᓱᒋᕙᕋᓕ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᕙᒃᑯᑎᒃ ᐅᖃᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᔪᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᕆᕙᒃᑕᑐᖃᖏᑦ. ᐊᒻᒪᑕᐅᖅ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕈᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓱᓇᒥᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓕᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᒋᓕᕐᒪᖔᑕ. ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐃᕿᐊᖑᐃᔭᐅᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒡᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᖃᖅᐸᖕᓂᐊᕐᒪᑕ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓇᐅᒐᓗᐊᕈᓂ, ᕿᐊᔪᒥᓇᖅᐸᖕᒪᑕ ᑕᐃᒪᐃᓕᔪᖃᕌᖓᑦ.

ᐊᒥᓲᓗᐊᓕᕐᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖕᒥᓃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓘᕙᖅᑐᖅ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᒥᑭᔫᑎᐅᓂᖅᓴᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᓂᒎᑎᓇᓱᒍᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᖅᐸᒃᑐᖅ.

ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓄᑕᕋᒥᓂᒃ, ᖃᖏᐊᕐᒥᓂᒃ/ᓄᐊᕐᒥᓂᒃ ᐃᖑᑕᕐᒥᓂᒃ, ᐊᖓᔪᖄᕆᔭᒥᓂᒡᓗᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᖏᓚᖅ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐸᓯᒃᓯᓯᒪᔪᑦ, ᑕᑯᖃᓐᓂᕈᒪᒐᓗᐊᖅᓱᑎᒡᓗ ᑮᓇᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔮᖏᑕᒃᑲ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖕᒥᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᕙᓚᐅᖅᑕᒃᑲ, ᐱᖃᑎᐊᓗᒃᑯᒪᓪᓗᓐᓃᑦ ᐃᓚᒋᔭᓚᐅᖅᑕᖏᑦ, ᐱᖃᑎᒋᕙᒃᑕᒪ ᐃᓚᒋᓚᐅᖅᑕᖏᑦ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐱᖃᑎᐊᓗᒋᕙᓚᐅᖅᑕᒃᑲ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᒫᑎᒋᐊᖃᓗᒃ ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᑎᑕᐅᒋᐊᖃᖏᑦᑑᓗᖓᐸᑦ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᑐᖂᑎᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕋᓗᐊᕈᑎᒃ; ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᓴᕿᕋᑕᕐᓂᐊᕋᓱᓗᐊᕐᒥᔪᖅ ᓯᕗᓂᕆᔭᓂ. ᐅᖓᓯᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑦ ᖃᓂᒃᑐᒦᓕᕋᓗᐊᖅᐸᑦ, ᑕᐃᑲ ᐱᑕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ. ᐃᓄᖕᓄᑦ ᕿᒪᒃᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᒥᓄᑦ, ᐅᒡᒍᐊᕈᔾᔭᐅᕗᓯ, ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᕗᓯ ᑕᒪᔅᓯᑦᑎᐊᖅ. ᑕᐃᒫᐃᒪᑦ, ᑕᑯᓂᐊᕈᓐᓃᕋᒃᑯ.

ᐃᖕᒥᓃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᕙᒃᑐᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᐅᖏᓂᖓᓄᑦ ᑐᖁᔾᔪᑕᐅᕙᖕᓂᖓ, ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ ᓄᒫᓱᒍᑕᐅᓕᖅᐸᒃᓱᓂ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐋᓐᓂᐊᕈᑕᐅᕙᖕᒪᑕ ᕿᒃᓵᒍᑕᐅᓪᓗᓂᓗ. ᐃᖕᒥᓃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐅᑭᐅᓕᖕᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦᑎᐊᖅ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖏᑦᑐᓂᓗ, ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᓂᒃ ᓇᓃᓐᓂᖏᓐᓂᓗᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᖃᖏᑐᓂᒃ. ᐊᓯᖓᓂᒃᑕᐅᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᒥᔪᖓ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᕙᖕᒥᔪᖓ ᐃᖕᒥᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗᓐᓃᑦ ᐃᓄᒃ ᑕᐅᑐᒃᑎᓪᓗᖓ ᐃᖕᒥᓃᕋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ. ᑐᑭᓯᕖᑦ? ᐱᐅᖏᑦᑐᐊᓗᒃ ᑕᐅᑐᒃᓱᒍ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑐᒥᒃ ᑕᑯᔪᖃᕆᐊᖃᖏᒻᒪᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕈᓂ, ᖁᐊᔪᒪᕙᒃᑐᖓ ᓱᓕ ᑕᐃᒪᐃᓕᔪᖃᕐᓂᒑᑦ. ᑕᑯᑲᓐᓂᕈᓐᓇᔮᕈᓐᓃᕋᒃᑭᑦ.

– Calinda Nimiqtaqtuq