Screen-Shot-2015-06-18-at-10.03.08-PM

ᑕᐃᒪᑐᖅ ᑭᓇᒥᒃ ᖃᖑᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖏᓚᖓ ᐋᓐᓂᖅᓯᓗᖓᓗᓐᓃᑦ. ᑕᐃᒪᑐᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐃᖃᐅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖏᓚᖓ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᒪᑕ ᑕᖄᓂ.

ᐊᖏᔪᒥᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐃᒃᐱᒋᒐᒃᑯ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᕋᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑐᖓ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᑰᔪᖅ ᐃᖕᒥᓃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓂᒃᓴᖃᖏᑦᑐᒃᓴᐅᓪᓗᖓᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒪᒋᒐᒃᑯᓪᓕ ᐃᖕᒥᓂᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐅᑎᓐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᑕᐅᓲᖑᓇᓱᒋᕙᕋ, ᐊᒥᓲᖏᓗᐊᓕᖅᓱᑎᒡᓗ ᑕᒪᑐᒥ ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᒪᑦᑎᓯᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ:
867 979 3333
1 800 265 3333

ᒪᒃᐱᒐᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑐᒧᑦ ᑲᔪᓯᓕ: ᐃᓱᒪᖃᓕᖅᐱᑦ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ?