ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓯᑯᒦᖃᑕᐅᔪᑦ, ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᖃᑕᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᑉ ᓂᒋᒻᒪᕆᐊᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᓚᕆᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓪᓚᕆᖓᓄᑦ.

10922755_783067068434692_3140878029855170115_n

ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᒐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᓪᓗ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᑎᐊᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᒥᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖄᖓᓂᒃ ᐊᑖᓄᑦ ᐊᕙᓗᓕᒫᖓᓂᒡᓗ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᖕᒪᑦ ᐃᓱᒻᒥᖅᓴᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓯᑯᒦᖃᑕᐅᔪᑦ

ᒪᒃᐱᒐᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑐᒧᑦ ᑲᔪᓯᓕ: ᒪᓕᒐᓕᕆᕝᕕᖓᑦᑕ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐅᔪᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ