ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ

ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᖅ

suicide-prevetion

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖁᔨᖏᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖁᔨᓂᖅ

mental-health

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ

ᐋᓐᓂᖅᑐᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᐱᔮᕆᕙᖕᓂᖅ

violence

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ

ᐅᐃᕆᓐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ

dark-call

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ

ᐱᔮᖁᑎᖃᖅᐸᖕᓂᖅ ᐊᓯᒥᓂᒃ

bullying

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ

ᐅᖃᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ

inukshuk

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ
ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔪᒪᓂᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ, ᓯᕗᓪᓕᐊᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᑕᒪᒃᑭᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᑦ.
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᕝᕕᖓᑦ ᐅᕙᓃᑦᑐᖅ ᑐᕌᕉᑎᒥ embracelife@inuusiq.com. ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᑐᓂᐊᖅᑕᐅᕝᕕᒃᑎᓐᓂ. ᑕᑯᓗᒋᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᓇᐃᓈᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓴᕿᑎᑕᐅᑲᐅᑎᒋᓲᑦ

ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ
Screen-Shot-2015-06-18-at-9.40.43-PM

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

2008−ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ, ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ/ᐳᑭᖅᑕᓕᒃᑯᑦ ᐃᓚᒌᒋᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᕿᑎᑦᑎᓕᖅᓱᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ
49d58ac85df81eee7f561697e17e7f94

ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑕᐃᔭᐃᔪᑦ ASIST−ᒥᒃ: ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᓄᖃᖓᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᖕᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᓄᖃᖓᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐃᔾᔪᑎᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᒻᒪᑕ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᓇᕐᓂᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᓄᑦ LivingWorks (ᓕᕕᖕWᐅᐊᒃᓯᑯᓐᓄᑦ) ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᖕᒥᓃᖅᑐᖃᕐᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᖃᖓᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ