ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᒍᓐᓃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᓄᒫᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᓯᒪᐃᓇᓂᕐᒧᑦ, ᖁᒃᓴᓱᐃᓐᓇᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓂᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᐃᓕᓯᒪᓂᖅ ᑐᑭᓯᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᕗᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᒪᑦ ᐱᐅᓯᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓱᓂᓗ, ᐅᖃᕐᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ, ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓱᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓯᒪᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓇᖅᓱᑎᒃ, ᐊᒥᓱᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓅᓯᖃᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᖃᓕᕐᓗᑎᒃ.

mental-health