Talk_1

ᓱᓕᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ

ᐃᖕᒥᓃᖅᐸᖕᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᖃᓄᑐᐃᓇᑦᑎᐊᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓂ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᔪᖅᓴᖅᑐᓄᑦ ᓱᒃᑰᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓗᓈᖑᒐᓗᐊᕈᑎᒃ, ᐃᓅᒐᓗᐊᕈᑎᒃ, ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᓗ ᐃᓅᖃᑕᐅᖕᒥᔪᓂ.

Screen-Shot-2015-06-18-at-9.40.43-PM

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

2008−ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ, ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ/ᐳᑭᖅᑕᓕᒃᑯᑦ ᐃᓚᒌᒋᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᕿᑎᑦᑎᓕᖅᓱᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ.

2012-ELC-Break-the-Silence-Campaign-Poster

ᑕᑯᔭᒃᓴᐃᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᓖᑦ, ᐅᖃᓕᒪᒐᕋᓛᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔨᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐃᑦ

ᓱᓕᔪᑦ, ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ ᑐᑭᓯᒪᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᕙᒃᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᕆᒻᒪᕆᖕᓄᑦ