Screen-Shot-2015-06-18-at-9.40.15-PM

ᑕᕐᕆᔭᐅᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑐᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᖕᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᒫᒃ ᐊᔅᐱᓛᓐᑎᒧᑦ

ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᐅᕙᖓᑦ: ᑕᓴᒪᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᖓᓄᑦ.

ᐊᔾᔨᖑᓕᐊᑦ ᒥᖑᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ: ᔮᓇᑕᓐ ᑯᕉᔅ, ᓯᓕᓇ ᑲᓗᒃ, ᐹᑐᓕᒃ ᑖᒻᓴᓐ

ᑐᓴᕐᓇᒐᒃᓴᐃᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐆᒧᖓ: ᑑᓂ ᐋᓐᓴᓐ−ᕋᐃᔅ (ᐃᓚᖃᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓵᓚᒪᓐ ᓚᐃᐅᓪᒥᒃ)