ᒥᐊᓂᕆᔩᑦ ᓄᑕᕋᓂᒃ ᑐᖓᕕᖃᖅᐳᑦ ᓴᕿᑎᑕᐅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓇᕐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᑦᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖅ, ᐃᓕᑕᖅᓯᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᐅᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᓄᑕᕋᓂᑦ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐊᕐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᖑᓐᓂᐊᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒡᓗᓐᓃᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᔪᓴᖕᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᐃᓇᕐᓗᑎᒃ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᕌᖓᕗᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᓘᑎᖃᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᑕᕋᐃᑦ.

ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᓕᕌᖓᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑲᑎᖓᔪᓄᑦ, ᒥᐊᓂᕆᔨᑦ ᓄᑕᖃᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔨᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᓂᒃ ᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᒪᔪᒧᑦ ᐊᐅᓚᑎᔨᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒥᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᑲᑎᖓᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᑐᓂᒃ:

  • ᒪᕐᕈᐃᓕᖃᖓᔫᖕᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑲᕈᑎᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕐᕕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᕐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ/ᐊᖑᓐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂᒡᓪᓗᓐᓃᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓘᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ.
  • ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓘᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓴᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᓄᑕᕋᓂᒃ.
  • ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᑏᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒡᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᖃᐅᒪᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᖅᓱᑎᒃ ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐸᕐᓇᐅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᓄᑕᕋᓂᒃ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᖅᐸᒃᑐᓂᒃ, ᐊᕐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒥᒃ, ᐊᖑᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒥᓗᓐᓂᑦ.

ᐊᑭᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖃᑦᑕᖏᑦᑐᑦ ᒪᓕᒃᓱᑎᒃ ᓇᓃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓂᒃ. ᐊᑭᑭᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᓂᒃ, ᒪᓕᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ/ᑎᒥᖁᑎᖏᓪᓗᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑎᒋᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᓘᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᖃᖓᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᓂ ᓄᑕᕋᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᖑ..

ᒪᒃᐱᒐᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑐᒧᑦ ᑲᔪᓯᓕ: ᑕᑯᔭᒃᓴᐃᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᓖᑦ, ᐅᖃᓕᒪᒐᕋᓛᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔨᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐃᑦ